Search
Close this search box.

Contactgegevens:
VACT
Stan Laurelstrook 57
2726 VZ Zoetermeer
Email secretariaat@vact.nu

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een ieder die met persoonsgegevens werkt, zoals gegevens van medewerkers en contactgegevens van relaties, krijgt te maken met deze wetgeving. Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de VACT verzamelt via onze website en via interactie middels onze social media kanalen, en hoe we die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die de VACT verwerkt
VACT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
ID
VOG
Certificaten en diploma’s
Gegevens over uw activiteiten op onze website
De VACT verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u voor gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via sercretariaat@vact.nu dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De VACT verwerkt uw persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen naleven en verwerkt de gegevens voor de volgende doelen:

De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
Het onderhouden van contact
Een goede en efficiënte dienstverlening
Het verrichten van administratieve handelingen
Verzenden van onze nieuwsbrief
Nakomen van wettelijke verplichtingen
Certificering na een afgeronde cursus, training, of opleiding
Geautomatiseerde besluitvorming
De VACT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De VACT zal uw persoonsgegevens bewaren in archief zolang nodig is voor de verwerking van een overeenkomst en volgens de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief blijven behouden tot dat deze worden verwijdert door de maker middels een uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden
De VACT verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Tenzij op uw nadrukkelijk schriftelijk verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe De VACT uw gegevens beveiligt
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft De VACT op maat passende beveiligingsmaatregelen genomen. De VACT maakt gebruik van zorgvuldige veiligheid voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. De VACT maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De VACT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smart Phone. De VACT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om De VACT een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De VACT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sercretariaat@vact.nu.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden afdwingen. Zo kan het zijn dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren ivm wettelijke bepalingen
De VACT wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken
De door VACT verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Zoetermeer.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De VACT neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via secretariaat@vact.nu

Wijzigingen
De VACT behoudt zich het recht voor om in de privacy verklaring wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten.

Laatst bijgewerkt: 17 december 2023

Volg ons op de sociale kanalen, hier plaatsen we regelmatig intresante en nuttige infomatie aangaande de complimentaire zorgen profecionals. 

Contact

Stan Laurelstrook 57
2726 VZ Zoetermeer

KvK Nr.: 67312276
IBAN Nr.: NL15RABO0314499199